Leerplicht & verlofregeling

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht/directeur gebruikt worden gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt.

Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

 

Verzuim

Aanvraag voor extra verlof

Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. 

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing: max. 1 dag;
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
  • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie.