Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag.
De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van Fidarda.

Medezeggenschapsraad

Sinds 1982 is elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

Ouders en team hebben op deze manier invloed op het beleid dat door het bevoegd gezag ontwikkeld wordt. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht, dat wil zeggen dat gevraagd of ongevraagd adviezen kunnen worden geven aan de schoolcommissie. In een aantal gevallen heeft de schoolcommissie de instemming nodig van de MR, het zogenaamde instemmingsrecht.

Voor onze schoolgrootte geldt dat er twee afgevaardigden namens de ouders
en twee namens het team zitting hebben in de MR. De MR vergadert minimaal zes keer per schooljaar, waarvan twee keer met een afvaardiging 
van de schoolcommissie. De vergaderingen zijn openbaar.
 
Sinds de bestuurlijke schaalvergroting een feit is geworden, is tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, opgericht. Deze raad fungeert namens de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen als overlegorgaan met het dagelijks bestuur van de SKOPG. De GMR bestaat uit 6 leden.

Deze leden vertegenwoordigen alle scholen van het samenwerkingsverband. Om contact te houden met de afzonderlijke scholen hebben zij een aantal keren per jaar een vergadering met de MR-leden van de aangesloten scholen.