Oudervereniging

Op alle scholen binnen de stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Zij hebben  tot doel- gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen- de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de scholen in verband met de school te bevorderen.

In de praktijk verleent de oudervereniging ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. 

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald.

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.
Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de
oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage
– ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen,
zodat hun kind(eren) kan/kunnendeelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel te nemen dat door de school wordt verzorgd.

Schoolfonds/contributieoudervereniging
De bijdrage aan het schoolfonds bedraagt € 25,- per kind. Met dit schoolfonds worden verschillende activiteiten voor de kinderen gefinancierd. Deze ouderbijdrage wordt beschouwd als de contributie voor de oudervereniging.

U krijgt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging het bedrag te storten op IBAN NL 74 INGB 0001918512, ten name van Oudervereniging R.K. scholen te Winschoten.