Schooladviescommissie

De School Advies Commissie, SAC, is de geleding binnen iedere school die de belangen behartigt van voornamelijk de ouders. Zij adviseert de directeur van de school op de volgende terreinen:

  • opvoeding
  • onderwijs
  • levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Voorts signaleert de SAC knelpunten en draagt door middel van advies aan de directeur oplossingen aan. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is een groep ouders die meedenkt en adviseert.

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het beleid ligt bij de directeur. Ook de uitvoering, kostenbewaking en evaluatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De SAC kan aan de beleidsevaluatie. Op basis van evaluaties en verslagen kan de SAC voorstellen formuleren voor aanpassing van het beleid en inzet van benodigde middelen. De directeur kan een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerking met de parochie of samenwerking met andere scholen.

De directeur stelt in overleg met de SAC jaarlijks vast welke activiteiten en evenementen georganiseerd worden en wie daarin de regie heeft, het team of de Oudervereniging. Ook wordt vastgesteld ten laste van welk budget activiteiten georganiseerd worden. De organisatie van de evenementen als zodanig is geen taak van de SAC.

De SAC bestaat in principe uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere
kinderen op de betreffende school.