Over ons

WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR
De RKBS St. Vitusschool zet zich constant in om kwaliteitsonderwijs te verzorgen. Daarbij staat het bereiken van aansprekende resultaten voorop; we zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van kinderen. 

“De kinderen van nu zijn de parels van de toekomst”

Wij werken vanuit onze katholieke identiteit. Dat betekent in de praktijk van elke schooldag dat naast het lesgeven met name ook zingeving en bezinning elke dag haar plek krijgt.

Onze Katholieke identiteit; “Kijk met een open vizier en positief naar de wereld om je heen”

 Voor de taken en opdrachten die we op school uitvoeren nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid. We spreken elkaar ook aan op onze afspraken: kinderen naar elkaar, volwassenen naar elkaar, maar ook kinderen naar volwassenen en andersom. We stralen uit dat we vertrouwen hebben in de ander en onszelf dat we de taken goed uitvoeren

RKBS St. Vitus is de enige katholieke school in Winschoten. De school kenmerkt zich door een leerstofjaarklassensysteem. In de groepen wordt gewerkt met dag en weektaken, waarin de instructie een belangrijke plaats inneemt. De instructie en de lesstof aan onze kinderen wordt op maat gegeven.

Daarnaast hebben we een breed lesaanbod, met aandacht voor leren op maat; “Elk kind is uniek en heeft talent, aan ons om deze te ontdekken”

 • We  werken met een enthousiaste team; “De leraar maakt het verschil”
 • We stellen hoge kwaliteit aan de basisleerstof; “Moderne methodes, media en technieken die passen in deze tijd”. 
 • We hebben plezier met elkaar; “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”
 • Onze leerlingen leren leren; “leren is leuk”, “toetsen als middel, niet als doel”, “proberen is leren”

Identiteit

Visie Identiteit

Onze inspiratiebron

Als zoveel heiligen liet ook de 12-jarige Vitus als martelaar het leven tijdens de vervolgingen onder Diocletianus, die van 284 tot 305 keizer van het Romeinse rijk was. Volgens de legende zou hij het ouderlijk huis op Sicilië zijn ontvlucht omdat men hem van het christelijk geloof wilde afbrengen. Samen met zijn voedster Crescentia en de H. Modestus week hij uit naar Italië, maar het drietal werd gegrepen en gemarteld. De jonge Vitus werd daarbij in een pot kokende pek geworpen, maar een engel greep bevrijdend in. Toen gaf men hem ten prooi aan een uitgehongerde leeuw, maar het roofdier vleide zich aan zijn voeten. Wat men ook deed, Vitus zwoer het geloof niet af, maar liet tenslotte wel het leven.

Later werd hij heilig verklaard en in veel landen vereerd. De Duitse abdij Corbey was lange tijd het centrum van zijn verering. Corvey had overigens veel landerijen in Westerwolde en Drenthe, vandaar dat misschien St. Vitus ook in Winschoten als schutspatroon werd aangenomen.

St. Vitus behoort tot de veertien zogenaamde noodhelpers die gezamenlijk werden aangeroepen in tijden van algemene nood. St. Vitus wordt meestal afgebeeld met een grote pekketel, een leeuw en een palmtak in de hand.

Op 15 augustus 1921 werd een eigen katholieke school aan de Gassingel in gebruik genomen. Vijf jaar later kwam links van de school het katholieke ziekenhuis, het St. Lucas. Sinds 18 augustus 1975 bevindt de St. Vitusschool zich op de huidige locatie aan de Dwingelooweg.

Voor de St. Vitusschool als katholieke school in Winschoten was de grondslag de katholieke traditie. Werkend op school sta je met deze grondslag voor een aantal fundamentele waarden en uitgangspunten zoals solidariteit, respect, uniciteit van ieder mens en geloof in de toekomst.

De school heeft in relatie met de identiteit de pedagogische driehoek ontwikkeld waarin kind, ouder en school met elkaar in verbinding staan. Binnen de driehoek vallen de kernwaarden: vertrouwen, positief, respect en gelijkwaardig. Zo brengen we de maatschappelijke normen en waarden in verbinding met onze katholieke normen en waarden.

Het team van de St. Vitus is trots op onze naam, omdat wij een school voor iedereen willen zijn waarbinnen we modern onderwijs willen geven. We vinden het een uitdaging om iedere dag opnieuw het beste uit kinderen naar boven te halen en daarmee de talenten van kinderen optimaal te benutten.

De wortels van de St. Vitus

Katholieke rijkdom

Wij zijn een katholieke basisschool en willen woorden geven aan onze katholieke traditie, die zich blijvend heeft doorontwikkeld tot in onze moderne tijd. Wij zien het geloof niet als een pakket waarheden, maar als een levenshouding, een manier van omgaan met elkaar.

Uniek

Ieder mens is een kind van God en daarmee uniek met eigen mogelijkheden en talenten.

Op de St. Vitus willen we ons onderwijs zo inrichten dat we niet alleen rekening houden met deze verschillen maar dat we uitgaan van deze verschillen. Diversiteit is vanzelfsprekend en we hebben een positief mensbeeld.

De Bijbel

Ons onderwijs wordt geïnspireerd door waarden en normen uit het Christendom. De Bijbelverhalen leren ons Jezus kennen die voor ons doen en laten een voorbeeld is.

Parochie

Op de St. Vitus vinden we een goede relatie met de parochie van wezenlijk belang om gevoed te worden in onze katholieke identiteit.

Ouders

Samenwerking met de ouders is een vanzelfsprekendheid. Samen zijn we bewust van ieders rol in de  verantwoordelijk van de opvoeding en de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.

St. Vitus

De patroonheilige St. Vitus is door de geschiedenis heen verweven met de plaats Winschoten en zijn bevolking. Wij dragen daarom met trots deze naam die al bijna 100 jaar verbonden is aan onze school. Veel ouders en grootouders van de kinderen van nu, hebben ooit ook op deze school gezeten en kijken met veel plezier terug op de periode die ze hier hebben doorgebracht. Door de jaren heen is de zorgzaamheid, de betrokkenheid op elkaar en warme sfeer nog steeds voelbaar aanwezig.

De waarden van de St. Vitus

Wij zijn vanuit onze katholieke waarden in staat om een positief schoolklimaat te scheppen. Vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en autonomie.

De kernwaarden gelijkwaardigheidrespect en vertrouwen zijn bepalend om goed te kunnen leren en werken.

We hechten waarde aan een open houding ten opzichte van onze ouders, en de ons omringende samenleving. Hierdoor creëren we een gemeenschap waarbinnen iedereen - ongeacht hun geloofsachtergrond - zich veilig en goed voelt en daardoor met plezier naar school gaat.

Daarnaast is betrokkenheid bij de ander voor ons belangrijk. Betrokkenheid komt in de praktijk naar voren in onze wens met, en van elkaar, te kunnen leren.

Wij hebben vertrouwen in onze kinderen, in onszelf, in wat we doen, wat we kunnen en waar we naar op weg zijn. Wij zijn trots op wie we zijn en op wat we doen en vieren dat met elkaar en stellen dit alles graag ten dienste van onze kinderen en de gemeenschap waarin we leven en werken.

Wij stellen het kind centraal, zijn eigenheid, zijn welbevinden, zijn talenten, zijn mede-eigenaarschap, zijn resultaten en bieden kwaliteit.

Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen en willen ze laten opgroeien tot eerlijke, oprechte, zorgzame en verantwoordelijke wereldburgers. Op deze manier geven we onze kinderen een goede basis mee voor de toekomst.

De werken van de St. Vitus

Vieren

Vieren is het samen beleven van de bijzondere momenten in het leven en gedurende het jaar. Het vieren helpt ons het leven te leren kennen in vreugde en verdriet, en ook helpt het ons vertrouwen in en hoop voor de toekomst te ervaren. Op onze school is dat onder andere terug te zien door:

 • Allerheiligen / allerzielen
 • St. Maarten
 • Sinterklaas
 • Advent
 • Kerst
 • Vastenperiode (Carnaval, Aswoensdag)
 • Goede week (palmpasen, witte donderdag / afsluiting vastenactie)
 • Vieren van belangrijke momenten in het leven zoals verjaardag, geboorte, overlijden, huwelijk etc.
 • St. Vitusdag
 • Identiteitshoek binnen de school
 • Viering jaarafsluiting: laatste vrijdagmorgen van het schooljaar.

Leren

Leren is kennis maken met wat we vanuit de wereld en de traditie willen doorgeven. Leren heeft alles te maken met verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie.

Op onze school is dat te zien in onder andere

 • de methode Trefwoord met daarin de Bijbelverhalen en aangevuld met de kerkelijke traditie;
 • het leren bidden;
 • Bezoeken aan de kerk;
  Oktober: Groep 5 / 6: rondleiding-speurtocht
  December: Groep 1 / 2: kerststal bezichtigen
  Maart: Groep 7 / 8: Statieloop
  Mei: Groep 3 / 4: Uitleg 1e h. communie
 • Bezoek Pastor aan school:
  Maart: Rondgang Pastor in alle groepen
  Mei: Schoolbezoek Pastor communicanten

Zorgen - Dienen

Als school willen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal stellen. We willen de naastenliefde, zoals Jezus ons dit heeft voorgeleefd, uitdragen in onze school. Door zorg voor de leerlingen en hun gezinnen, voor de zorg voor elkaar en voor de samenleving waarin we leven. We willen kinderen onbevangen kansen bieden op alle gebieden.

Op onze scholen is dit onder meer terug te zien in

 • de gerichte zorg voor leerlingen, ouders en medewerkers binnen de school bij vreugde, verdriet en leed.
 • Een vastenactie (eventueel in samenwerking met de parochie) om mensen dichtbij of ver weg te helpen.
 • Jantje Beton.
 • Overige goede doelen actie: bijvoorbeeld zwerfvuilactie.

Gemeenschap

Wij kiezen voor een humane samenleving waarin met een menselijke maat gemeten wordt, waarin gemeenschapszin hoog in het vaandel staat, diversiteit vanzelfsprekend is en cultuurverschillen positief gewaardeerd worden. Op onze scholen is dat te terug te zien in:

 • goede communicatie tussen ouders, leerlingen en medewerkers van de school, waarin we vertrouwen hebben in de ander en onszelf dat we de taken goed uitvoeren;
 • het elkaar aanspreken op onze afspraken: kinderen naar elkaar, volwassenen naar elkaar, maar ook kinderen naar volwassenen en andersom;
 • de aanwezigheid van een omgangsprotocol;
 • de actieve relatie met de parochiegemeenschap.
Lees verder »

Missie & Visie

Missie

De hoofdtaak van de St. Vitusschool is het vanuit een katholieke traditie kwalitatief goed lesgeven aan kinderen. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst en waarbij school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Verschillende disciplines werken binnen de school samen om de kinderen leerstof op maat te bieden. Op deze wijze komen de kinderen goed tot bloei en ontwikkelen ze zich tot evenwichtige volwassenen. 

Visie

Wij zijn een katholieke school en wij vinden het belangrijk woorden te geven aan de inhoud van katholiek onderwijs en de katholieke cultuur. Wij staan voor open en transparant beleid en vinden een heldere communicatie met kinderen en ouders belangrijk. In onze visie ondersteunen school en ouders elkaar om de gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen te verwezenlijken. Dit noemen we educatief partnerschap. Ouderbetrokkenheid speelt daarin een grote rol. Eveneens hechten we veel waarde aan het betrekken van de kinderen bij de ontwikkeling van de school.

Wij willen investeren in eigentijds onderwijs, waarmee we kinderen voorbereiden op de toekomst en waarbij betrokkenheid, nieuwsgierigheid en ondernemerschap essentiële eigenschappen zijn. Dit ambitieuze onderwijs vraagt een grote inzet van leerkrachten. Wij zijn van mening dat een professionele cultuur, waarbinnen mensen goed samenwerken met elkaar, goed communiceren en continu leren van én met elkaar een belangrijke prioriteit heeft en daarnaast werkdruk verlagend kan werken. 

Om voor alle kinderen een goede toekomst mogelijk te maken zal het inzetten op goed eigentijds onderwijs en ook vooral op goed taal-/leesonderwijs van groot belang zijn. Om een gedegen basis te creëren hechten wij grote waarde aan de volgende vaardigheden:

 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Communiceren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Kritisch denken|
 • Creativiteit
 • ICT-geletterdheid
Lees verder »

Geloofsgemeenschap

Parochie 
H. Norbertusparochie
Geloofsgemeenschap H. Vitus
Langestraat 75 
9671 PC Winschoten 
Telefoon 0597 – 432 277
Website: www.heiligenorbertusparochie.nl
E-mail: info@heiligenorbertusparochie.nl

 

Lees verder »