Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2015 zijn gefuseerd  Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) tot ‘Veilig Thuis’. Door deze fusie wordt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling geïntegreerd. De werkwijze van Veilig Thuis zal zich kenmerken door een integrale aanpak: één gezin, één plan. Met Veilig Thuis kunnen burgers en professionals bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 
Medewerkers die signalen opvangen van huiselijk geweld of kindermishandeling, dienen deze signalen in kaart te brengen. De signalen dienen als het om leerlingen gaat te worden vastgelegd in het leerlingdossier, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die over deze signalen gevoerd worden, de stappen die worden ondernomen en de besluiten die worden genomen. In geval van collega’s dient het besproken te worden met direct leidinggevende. 

Ook de gegevens die de signalen weerspreken worden vastgelegd in het leerlingdossier / personeelsdossier. 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis. 
Om de signalen die in kaart gebracht zijn goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige (collega) nodig. Te denken valt aan het zorg- en adviesteam van de school. Zo kan op basis van anonieme cliëntgegevens (daarnaast) ook Veilig Thuis worden geraadpleegd. Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale verminking of eergerelateerd geweld zal doorgaans een beroep moeten worden gedaan op specifieke expertise. 

Stap 3: Gesprek met de cliënt. 
Na het collegiaal overleg en overleg en eventueel het adviesgesprek Veilig Thuis, volgt een gesprek met de leerling. Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de verschillende vormen van dienstverlening aan de cliënt, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact gezocht met de leerling (of met zijn ouders) om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden de volgende stappen gezet. 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.